Projecte de reparcel·lació solar del carrer Pare Rafel Ginard i Bauçà