Ordenança fiscal per entrada de vehicles a través de voravies i reserves de via pública per a

aparcament exclusiu o altres autoritzades

Source URL: https://www.ajsantjoan.net/node/927