Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d'estiu en l'any 2020

01-Juliol-2020
Del Consell de Mallorca.

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones físiques que reuneixin els següents requisits:

a) Complir amb l'article 8 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca

b) Tenir als seu càrrec nins i nines inscrits i que participin en activitats esportives i de temps lleure d'estiu descrits a la base 2

c) Estar empadronades en algun dels municipis de l'Illa de Mallorca

d) Trobar-se en alguns dels supòsits següents:

- En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica
- Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l’oficina de demanda d’ocupació
- Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament total o parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi sanitària derivada del COVID-19 i que s'hagin d'incorporar al seu lloc de treball o reiniciïn la seva activitat laboral.

2. Només es podrà presentar una sol·licitud per nin o nina amb un màxim de 150 € mensuals.

Documentació a presentar juntament amb la sol.licitud:

Fotocòpia DNI
- Fotocòpia Llibre de Familia
- Certificats d'empadronament
- Documentació acreditativa dels punts anteriors b), c) i d).
- Fotocòpia acreditativa de la inscripció a l'escoleta d'estiu.
- Certificat bancari.

Les sol.licituds es podràn presentar a l'Ajuntament (en hores d'oficina).