1.-Decret 118/2015 aprovació inicial projecte de reparcel·lació


Source URL: https://www.ajsantjoan.net/arxius-i-documents/projecte-de-reparcellacio-solar-del-carrer-pare-rafel-ginard-i-bauca/1-decret