4.- Aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació

La Junta de Govern amb data 13/08/2015, Acorda aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació

Source URL: https://www.ajsantjoan.net/arxius-i-documents/projecte-de-reparcellacio-solar-del-carrer-pare-rafel-ginard-i-bauca/4-aprovacio