Ordenança fiscal per entrada de vehicles a través de voravies i reserves de via pública per a

aparcament exclusiu o altres autoritzades

Source URL: https://www.ajsantjoan.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-entrada-de-vehicles-traves-de-voravies-i-reserves-de