4.- Aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació