CONSELL-ETIMOLOGIA

Segons Pau Piferrer i Josep Maria Quadrado, el nom de Consell es troba documentat per primera vegada "Conxel", amb grafia i pronúncia aràbigues, al Llibre del repartiment de Mallorca del 1232. Tradicionalment, els erudits mallorquins han fet derivar aquest topònim tant de la forma lIatina consilium, que significa "consell", com de la paraula també lIatina concilium, "reunió" o "consell". Per aixo, alguns investigadors locals han defensat la teoria que, durant la dominació romana, els alts càrrecs de la milícia, els consellers -consiliarii- que regien els nuclis de població de Mallorca, hi feien les seves reunions o consells. No gaire allunyada de la hipòtesi tradicional, es troba la teoria de Joan Coromines, segons la qual Consell pot provenir del lIatí concilium, de probable arrel mossàrab. Afegeix també que el seu origen, igual que el d'altres pobles, tant pot ser per mor que s'hi celebrava el consell de la vila, com perquè hi pertanyia.